Assegurances personals

El més ampli ventall de solucions asseguradores estudiades i adaptades, tant per a les necessitats dels particulars com de les empreses.

 • ACCIDENTS INDIVIDUALS

Diàriament estem exposats al risc d’accident durant nostra activitat laboral. Contracti un capital de mort i invalidesa per garantir la  seva supervivència econòmica o la del seu negoci.

 • ACCIDENTS COLECTIUS

Solucions per cobrir els accidents que poden succeir a qualsevol col.lectiu de persones, com poden ser els treballadors d’una empresa o els estudiants d’un col.legi.

 • ACCIDENTS CONVENI

Cobrim l’obligació d’indemnitzar a un treballador pels riscos laborals accidentals que aquest sofreixi, descrits al conveni col.lectiu de l’empresa.

 • DECESSOS

Quan mor una persona implica un conjunt de tràmits als familiars amb un cost econòmic elevat. Cobreixi aquesta eventualitat amb una assegurança de decessos per a la seva família.

 • VIDA

L’assegurança de vida neix de la necessitat de donar cobertura als riscos de diferent naturalesa als que ens exposem. Amb les diferents modalitats cobrim les seves necessitats, com poden ser: el deteriorament de l’economia familiar front a la mort o invalidesa del titular o titulars de l’assegurança o a les obligacions futures de pagament com les hipoteques.

 • ESTALVI

Contracti una assegurança d’estalvi per poder mantenir  el seu nivell de vida en el moment de la seva jubilació, aconseguir un estalvi amb una finalitat determinada i una bona rentabilitat o aconseguir avantatges fiscals.

 • SALUT

Tenim les millors pòlisses del mercat. Cobrim l’assistència hospitalària i extrahospitalària, els tractaments i especialitats mèdiques i quirúrgiques més avançades. Gaudeixi d’una sanitat sense llistes d’espera, hospitalització amb habitació individual i lliure elecció d’especialistes.

Assegurances patrimonials

El més ampli ventall de solucions asseguradores estudiades i adaptades, tant per a les necessitats dels particulars com de les empreses.

 • AUTOMÒBILS

Tenim l’assegurança de l’automòbil adaptada a les seves necessitats. Li podem oferir garanties d’última generació com el vehicle de substitució, retirada del permís de conduir o cursos de recuperació de punts i la lliure elecció de taller.
Integrem les millors prestacions del mercat amb les garanties més exclusives.

 


 • LLAR

Asseguri la seva llar per viure tranquil i protegit. Les més amplies cobertures per adaptar-les a les seves necessitats.


 • COMERÇOS

Cobreixi els riscos propis de la seva activitat comercial. Contracti les més modernes cobertures i solucions asseguradores  per a un negoci segur.


 • EMBARCACIONS DE LLEURE

Solucions dirigides als propietaris i usuaris d’embarcacions de lleure d’ús particular. Navegui tranquil i protegit.


 • CAÇADOR – PESCADOR

El protegim de totes les circumstàncies pròpies de la pràctica esportiva de la caça i la pesca. Amb les garanties mínimes exigides per la llei, amb una prima mínima o amb garanties ampliades per a una major tranquil.litat.

 • COMUNITATS

El protegim contra els riscos més comuns als que està exposat un edifici d’una comunitat de propietaris.

 • TRANSPORT TERRESTRE

Assegurança que cobreix la possibilitat de que les mercaderies transportades pateixin danys durant el seu transport.

 • MULTIRISC INDUSTRIAL

Assegurança dirigida als empresaris per assegurar els béns i el patrimoni del seu negoci industrial.

 


 • TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Assegurança adaptada a les necessitats de les constructores i als actuals processos d’execució desenvolupats a les obres de construcció.


 • DESENAL DE DANYS ALS EDIFICIS

Cobrim els danys estructurals de les edificacions de nova construcció durant els 10 anys següents a la finalització de l’obra.

 • RESPONSABILITAT CIVIL

Donem cobertura a la indemnització dels danys causats  a un tercer pels actes o omissions de les que sigui responsable directament o relatius a persones de les quals respon.

 • RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL

La llei 26/2007, de 23 d’octubre de responsabilitat civil mediambiental, obliga a la contractació d’una pòlissa d’assegurança, a un aval o a la constitució d’una reserva tècnica per cobrir la possibilitat de danys mediambientals.