Assegurança de responsabilitat civil
DADES ASSEGURAT:
Cognoms: (*)
Entrada no vàlida
Nom: (*)
Entrada no vàlida
NIF/CIF: (*)
Entrada no vàlida
Client final persona
Entrada no vàlida
Correu electrònic:
Introdueixi una direcció email
Direcció:
Entrada no vàlida
C.P.: (*)
Entrada no vàlida
Localitat: (*)
Entrada no vàlida
Província:
Entrada no vàlida
Tlf./Mòbil: (*)
Entrada no vàlida
Fax:
Entrada no vàlida

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Descripció de les activitat/s realitzades:
Entrada no vàlida
Descripció del producte fabricat/comercialitzat/servei oferit:
Entrada no vàlida
Distribució aproximada dels clients per sectors:
Facturació anual global:
Entrada no vàlida
Facturació anual nacional:
Entrada no vàlida
Facturació anual internacional:
Entrada no vàlida
Desglossament aproximat de les exportacions per zones geogràfiques
Entrada no vàlida
Detall dels controls de qualitat a que són sotmesos els seus productes, especificant si són realitzats per la seva empresa, per tercers, tals com gabinets de Enginyeria, centres de homologació, organismes oficials o altres:
Entrada no vàlida
¿Ha realizat la seva empresa "l'informe d'evaluació de riscos laborals"?
Entrada no vàlida
¿Quina entitat ha realitzat aquest informe?
Entrada no vàlida
¿A quina fase es troba la gestió de prevenció de riscos laborals?
Entrada no vàlida
Informi'ns sobre les accions d'informació i formació dels treballadors
Entrada no vàlida
Planificació de les accions correctores
Entrada no vàlida
Experiència de sinistralitat (mínim 5 últims anys), detallant data, causa, lloc y país de succés.
Import del sinistre (sense deduir franquícies)
Entrada no vàlida
Especificar sinistres pagats, en trámit o reserva i reclamacions rebudes, encara que no hi hagi hagut el pagament de indemnització
Entrada no vàlida
Altres dades que consideri d'interès
Entrada no vàlida

CAPITAL I COBERTURES
Límit de suma assegurada
Entrada no válida
Tipus de Responsabilitat Civil:Entrada no vàlida

¿COM DESITJA REBRE EL SEU PRESSUPOST?
Entrada no vàlida
Si desitja fer algún tipus de comentari o observació addicional, per favor faci-ho aquí:
Entrada no vàlida

* En compliment de del Reglament General de Protecció de Dades o RGPD, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de GUILLEMAT CORREDOR D’ASSEGURANCES, amb la finalitat, única i exclusiva de poder GESTIONAR LA PETICIO DE PRESSUPOST. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@guillemat.com , o correu convencional al domicili social al C/ Esplanada, 6 - 43760 El Morell (Tarragona).
CONSULTI L'APARTAT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT A WEB